فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور

512950d985d8a8d8a7d8afdb8c20daafd985d8b1daa9d8a7d8aa20daa9d8b4d988d8b120d8afd8b120db8cdaa920d986daafd8a7d987 - فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور

فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور بر اساس نوع وظایف و رویه های گمرکی

512950d985d8a8d8a7d8afdb8c20daafd985d8b1daa9d8a7d8aa20daa9d8b4d988d8b120d8afd8b120db8cdaa920d986daafd8a7d987 - فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور
در اجرای مفاد بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/1/80 و باستناد مفاد ماده 26 قانون امور گمرکی و مصوبه هیات محترم وزیران در مورد استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور، فهرست اسامی گمرکات کشور، رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها به شرح ذیل اعلام میگردد.ورود و خروج کالا جزء از طریق مبادی مجاز اعلام شده که گمرک جهت اجرای مقررات مربوطه در آنها حضور دارد، ممنوع است و اقدام به ورود و خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفان برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد.

بدیهی است انجام وظایف محوله و رویه های مورد عمل در هر یک از گمرکات فوق ، وفق مجوز های صادره از طریق واحدهای ستادی ذیربط گمرک ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام میگیرد و هر گونه تغییر در فهرست مزبور و اضافه کردن هر گونه رویه و وظیفه جدید از این تاریخ به بعد موکول به تامین شرایط لازم و موافقت و اعلام گمرک ایران خواهد بود .

همچنین بر اساس قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/1/83 مجلس شورای اسلامی ، کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان اعم از وزارتخانه ها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه موظفند کالاهای وارداتی و صادراتی خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم از اسکله ها، فرودگاهها و مرزهای مجاز فوق مطابق با دستورالعمل های گمرک ایران وارد ویا صادر نمایند، در غیر این صورت مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد بود.

پاسخ دهید